Данъчни Услуги

Фискални услуги

 • Данъчно планиране

  Данъчно счетоводство

  Данъчно съответствие

  Операции на данъчната функция

  • Консултиране, подготовка и изпълнение на проекти за интернационализация на фирми и дейности;
  • Данъчно ефективни решения на конкретни бизнес казуси в областта на националното и европейското данъчно законодателство;
  • Консултации относно ефектите на ДДС, корпоративен и подоходен данък, еднократни данъци и всички други преки и косвени данъци, сделки със „свързани лица“.
  • Консултации относно местни данъци и такси, имуществени данъци;
  • Консултации по прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и изготвяне на документи за тяхното прилагане и избягване.
  • Съвети относно данъчни ефекти върху корпоративни схеми, инвестиции, сливания, придобивания и други въпроси, свързани с корпоративното управление
  • Писмени становища по данъчни въпроси